Pomáhame už viac ako 20 rokov

Bezplatné poradenstvo ohľadom čerpania nenávratného finančného prostriedku, spracovanie projektovej dokumentácie, príprava rozpočtu, podanie žiadosti o NFP, proces verejného obstarávanie, implementácia projektu.

Poradenstvo pred prípravou projektu

Poskytujeme bezplatné poradenstvo ohľadom čerpania nenávratných finančných prostriedkov prostredníctvom osobného stretnutia v priestoroch našej spoločnosti v Banskej Bystrici alebo u Vás. Veľmi radi vás privítame na našom sídle, kde vám bezplatne poskytneme komplexné poradenstvo a informácie o výzvach, do ktorých by ste sa mohli zapojiť so svojím projektom a úspešne ho zrealizovať.

Podpora a koordinácia projektu

Podpora a koordinácia pri spracovaní projektovej dokumentácie a rozpočtu investície projektu.
Počas praxe sme sa opakovanie stretli s problémom nedostatku projektantov na vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorá je často základom úspešného čerpania nenávratného finančného príspevku. Vzhľadom k tomu, že v oblasti čerpania príspevkov máme skúsenosti od roku 2005, poznáme množstvo ľudí s výnimočnými kvalitami v tomto odbore, ktorí dokážu prednostne vypracovať vašu projektovú dokumentáciu.

Príprava a podanie žiadosti

Podanie žiadosti je základným krokom pre úspešné čerpanie nenávratných finančných prostriedkov. Posúdime, ktorý grant alebo dotácia sú pre Váš projekt najvhodnejšie. Už na začiatku zistíme, či Váš projekt spĺňa formálne náležitosti, či je oprávnený v rámci danej výzvy a vyhodnotíme aké sú jeho riziká. Následne na základe Vašich údajov a požiadaviek začneme s prípravou podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok. V rámci týchto činností zastrešujeme spracovanie komplexného projektu – žiadosť o NFP/PPM, opis projektu, nastavenie merateľných ukazovateľov, príprava a kompletizácia potrebných príloh projektu, finančná analýza, odovzdanie projektu na hodnotenie, spoluprácu pri predkladaní dodatočných informácií v rámci procesu doplnenia a hodnotenia.

Proces verejného obstarávania

Realizujeme kompletný proces verejného obstarávania na všetky typy zákaziek (zákazku s nízkou hodnotou, podlimitnú, nadlimitnú zákazku) Realizujeme kompletný proces verejného obstarávania na všetky typy zákaziek Máme tím odborníkov, ktorý má za sebou stovky úspešných obstarávaní a dlhoročné skúsenosti v oblasti verejného obstarávania.

Implementácia a realizácia projektu

Po schválení Vašej projektovej žiadosti o čerpanie prostriedkov sa môže začať s implementáciou, aby Váš projekt bol úspešne zrealizovaný. Žiadateľovi vznikajú nové povinnosti súvisiace s prípravou zmluvy či dodatku k zmluve s poskytovateľom grantu alebo dotácie, v rámci ktorých poskytujeme našim klientom komplexné poradenstvo a súčinnosť pri riešení požadovanej dokumentácie ako aj nevyhnutnú komunikáciu s poskytovateľom grantu či dotácie. V rámci týchto činností zabezpečujeme:

  • prípravu podkladov pre podpis zmluvy o nenávratný finančný príspevok,
  • spracovanie žiadostí o platbu,
  • spracovanie pravidelných monitorovacích správ v priebehu jeho implementácie ako aj počas obdobia udržateľnosti projektu,
  • spracovanie žiadostí o zmenu,
  • komunikáciu so zodpovednými osobami za jednotlivé aktivity projektu ako aj s implementačným orgánom,
  • dodržiavanie harmonogramu realizácie projekte, čerpanie rozpočtu a plnenie merateľných ukazovateľov,
  • spoluprácu pri kontrolnom audite projektu.